Skip to content

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ สสท.

หน้าหลัก >> เกี่ยวกับหน่วยงาน >> ทำเนียบเจ้าหน้าที่ สสท. >> กล่มนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์

กลุ่มนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์

นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่ม)

นางสาววีราวัลย์ ปรีชาสิทธิคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวธัญลักษณ์ บุญทวี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวชลณัฐฏ์ กาฬภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน