Skip to content

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

สำนักสุขภาพดิจิทัล

นพ.พฤทธิ์ ธนะแพสย์

ผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัล

พญ.มานิตา พรรณวดี

รองผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัล

นพ.ทรงยศ ชญานินปรเมศ

รองผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัล

นพ.ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ

รองผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัล

พญ.วชิราภรณ์ อรุโณทอง

รองผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัล

นพ.ศิลา จิรวิกรานต์กุล

รองผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัล

พญ.นิชนันท์ ตันติศิริวิทย์

รองผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัล

นพ.นิรทร ศรีสุโข

รองผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัล

นพ.อดิชาญ เชื้อจินดา

รองผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัล

นพ.จารุพล ตวงศิริทรัพย์

รองผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัล

นพ.ศุภโชค มาศปกรณ์

รองผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัล