Skip to content

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

แผนกลยุทธ์ สำนักสุขภาพดิจิทัล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

Group 427324610
เป้าประสงค์

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)

ระบบบริการสุขภาพดิจิทัล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

พันธกิจ (Mission)
  • ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาชุดข้อมูลสุขภาพให้สอดคล้องกับบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล การเปลี่ยนแปลงของโรคและภัยสุขภาพตามสถานการณ์
  • บริหารจัดการข้อมูลสุขภาพดิจิทัล สำหรับใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบาย
  • ศึกษา ทบทวน ส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมสุขภาพดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์และจัดทำรายงานการวิจัยด้านระบบบริการสุขภาพพร้อมนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศ
  • พัฒนาแพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัล (หมอพร้อม) เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข
  • ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัล (หมอพร้อม) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์

กลยุทธ์ (Strategy)

  • การพัฒนานวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ด้านระบบบริการสุขภาพดิจิทัล (A: AI & Innovation)
  • การพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการข้อมูล (B: Big Data)
  • การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย (C: Community & Network)
  • การพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัล (D: Digital Health Platform)
  • การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล (E: E-Governance)