Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ปีงบประมาณ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2566
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566
เรื่อง รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม
เรื่อง จัดตั้งสำนักสุขภาพดิจิทัล
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2566)
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2566)
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566
เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เรื่อง รับสมัครคัดเลือก “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการเปลี่ยนผ่านระบบบริการสุขภาพดิจิทัล (Digital Health Transformation) ของกระทรวงสาธารณสุข” ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2

คลิกเพื่อกรอกใบสมัคร