Skip to content

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตรการเปลี่ยนผ่านระบบบริการสุขภาพดิจิทัล
(Digital Health Transformation)
ของกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักการและเหตุผล

สำนักสุขภาพดิจิทัล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายภารกิจ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน และการให้บริการด้านสุขภาพ รวมถึงวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นในการสร้างนวัตกรรม เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเปลี่ยนผ่านระบบบริการสุขภาพดิจิทัล (Digital Health Transformation) ของกระทรวงสาธารณสุขขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มพูนและต่อยอดทักษะการใช้เครืื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของการดำเนินงานด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบได้
2. เพื่อสามารถออกแบบระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขทั้งในและนอกโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
3. จัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักาา และสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับการให้บริการทางด้านสาธารณสุขทั้งในและนอกโรงพยาบาลเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ
4. เพื่อสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัลสุขภาพ (Digital Health Transformation Agent) ในระดับจังหวัด เขตสุขภาพ และกรม

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน หน่วยงานในกำกับกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านดิจิทัลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเขตสุขภาพ กรมวิชาการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถและทักษะการใช้เครื่องมือสารสนเทศมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของการดำเนินงานด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบระบบการบริการด้านสาธารณสุขทั้งในและนอกโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำแผนงาน / โครงการ เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษาและสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับการให้บริการด้านสาธารณสุขทั้งในและนอกโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4. ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัลสุขภาพ (Digital Health Transformation Agent) ในระดับจังหวัด เขตสุขภาพ และกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ