Skip to content

bdh.digitalhealth

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน SNOMED CT และมาตรฐาน HL7 FHIR วันที่ 15 กันยายน 2566

เอกสารประกอบการประชุม นพ.รัฐ ปัญโญวัฒน์ สำนักงานพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพคนไทย — ความสำคัญ มาตรฐาน HL7 FHIR  และมาตรฐาน SNOMED CT   พญ.วชิราภรณ์ อรุโณทอง โรงพยาบาลลำปาง — การ Implement SNOMED CT ในการวินิจฉัย  แบบทดสอบการอบรม

นโยบายมุ่งเน้นประจำปี 2566

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข    – นโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    – นโยบายมุ่งเน้นปี 2566    – Infographic นโยบายมุ่งเน้น ปี 2566 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข    – นโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566     – นโยบายมุ่งเน้น ปี 2566    – Infographic นโยบายมุ่งเน้น 2566 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข    – นโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    – นโยบายมุ่งเน้นปี 2566    – Infographic… Read More »นโยบายมุ่งเน้นประจำปี 2566

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์

นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน กระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นโยบายมุ่งเน้นปี 2566 Infographic นโยบายมุ่งเน้น ปี 2566 นโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กำหนดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานดิจิทัลไอดี เพื่อการเบิกจ่ายค่าบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ.2566

ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผ่านระบบ Cisco Webex Meeting สามารถรับชมผ่าน Facebook Live ได้ที่ เพจ Fackbook :กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข https://www.facebook.com/strategymoph/?ref=pages_you_manage 09.30 – 09.45 น.      เปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานดิจิทัลไอดี เพื่อการเบิกจ่ายค่าบริการ             … Read More »กำหนดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานดิจิทัลไอดี เพื่อการเบิกจ่ายค่าบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ.2566