Skip to content

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตรการเปลี่ยนผ่านระบบบริการสุขภาพดิจิทัล
(Digital Health Transformation)
ของกระทรวงสาธารณสุข